close
Daily News

Мэдээлэл бол дэлхийн хамгийн үнэ цэнэтэй нөөц

“Өгөгдөл бол шинэ тос юм”(data is the new oil) гэж алдартай үг байдаг.

Энэ хэллэгийг одоогоос 15 жилийн өмнө математикч Клайв Хумби зохиосноос хойш дэлхийн нийтийн өгөгдлийн хэмжээ 74 дахин өсчөөд байна. 2025 он гэхэд өгөгдлийн хэмжээ 175 zettabytes-с бүрдэнэ гэж таамаглаж байна. ( 1 zettabyte = 1 trillion gigabytes)

Хэрэв та компьютер дээрээ 175 zettabyte өгөгдөл татаж авах юм бол танд 1.8 тэрбум жил шаардагдах болно. Хэр их өгөгдөл олж авсан, түүнийгээ шинжилж дүрсжүүлж чадсанууд нь тэрбум долларын компаниуд болж байгааг бид харж байна. Эндээс бид өгөгдөл ямар чухал болхыг тод харж болох.
Дараагийн үеийн стартаппууд нь өгөгдлийг хуваалцах, төвлөрүүлэх замаар экосистем бүрдүүлж, хэрэглэгчтэй апп-раа “ярих” чадвараараа үнэ цэнэтэй болж хөгжих дүр зураг ажиглагдаж байна.

Review overview

HARDWARE / DESIGN 10
MAGE QUALITY 9 9
PERFORMANCE 5.8
LENS ECOSYSTEM 7.6
NTERFACE / CONTROLS 7.2
FEATURES 4.2

Summary

7.3 tech score Rent the size our more door. Years no place abode in no child my. Man pianoforte solicitude too friendship devonshire ten ask. Course sooner its silent but formal she led. Extensive he assurance extremity at breakfast. Dear sure ye sold fine sell on. Projection at up connection literature insensible motionless projecting. Estimating themselves unsatiable imprudence.

Tags : review
admin

The author admin

Leave a Response